POLÍTICA DE PRIVACITAT
Per la simple visita a la web, les persones que accedeixin a la mateixa no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la. Quan s’hagi de subministrar, el lloc web informa sobre el caràcter voluntari o obligatori del lliurament de dades. Per gaudir de determinats serveis, el Client ha de registrar-se. No obstant això, l’ordinador on està allotjada la web utilitza cookies per millorar el servei prestat per nod-bcn. Aquestes galetes s’instal·len automàticament a l’ordinador emprat pels clients, però no emmagatzemen cap tipus d’informació personal relativa a aquests. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en transposició de la normativa europea Directiva 1995/46 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i Directiva 2002/58 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 12 de juliol de 2002, l’informem que les dades personals que ens faciliti en l’emplenament de qualsevol formulari existent en www.nodbcn.com, el contacte, o la remissió d’un correu electrònic a la nostra bústia formaran part dels fitxers titularitat de nod-bcn.
• Seran tractats amb la màxima confidencialitat per a la seva gestió administrativa, per donar resposta als mateixos, així com, per a la gestió comercial que ens vinculi, la seva anàlisi comercial i / o l’enviament d’ofertes i descomptes que realitzi nod-bcn, al cas que així ho manifesti expressament com a Client, si no ens manifesta la seva oposició expressa amb posterioritat.
• Implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a nod-bcn perquè tracti les dades personals que ens faciliti.
• • Seran tractats adoptant els nivells de seguretat adequats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.
Nod-bcn presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. El Client que faciliti informació de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades. Si vostè facilita dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems exposats en l’ Avís Legal i Condicions d’Ús. Respecte aquella informació que sigui remesa per majors de 18 anys, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, de tutor o de legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

CANCEL·LACIÓ DE LA INFORMACIÓ
La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per nod-bcn ni cap tercer. Informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de nod-bcn per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals i obligacions fiscals i tributàries.
Correspon als Clients l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals. Per exercir aquesta facultat el Client haurà de remetre un correu electrònic a hola@nodbcn.com sol·licitant “DONAR-SE DE BAIXA”.