AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS
DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
L’empresa titular d’aquest lloc web és Albert Borrell Font, amb domicili en C / Jacint Verdaguer 148, local 16, amb número de CIF: 38.831.700-H. Correu electrònic de contacte hola@nodbcn.com.
La informació continguda en la web constitueix un servei d’informació dels diversos productes i serveis que s’ofereixen. L’empresa es dedica a la Representació i fabricació d’articles tèxtils.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
L’accés a la web implica l’acceptació de les condicions d’ús, la seva política i avís legal que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web sense necessitat de previ avís, a excepció que es produeixin variacions substancials. El fet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins en els diferents formularis, suposa l’acceptació inequívoca d’aquestes, quan es faciliten dades de contacte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats.
L’empresa vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari. No obstant això, es comunica que, en el cas que se sol·liciti dades personals, es recollirà degudament el consentiment i s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix l’article 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (Formularis de contacte o bé qualsevol sol·licitud de serveis).
Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud d’informació seran objecte de tractament mixt i s’incorporaran als corresponents fitxers.
La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació sol·licitada o contractual que si escau s’estableixi, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi sol·licitar o contractar.
Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que pugui derivar aquesta acció.
El titular de la web ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés a el Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.
L’empresa no realitza cessions en l’actualitat amb les seves dades. Si és el cas, qualsevol possible cessió estarà emparada en l’obligat compliment de la legislació o bé en el seu consentiment explícit.
Per finalitzar, es podrà remetre email i incloure’l al newsletter que remet amb informació de possibles operacions que puguin ser del seu interès, sol·licitant consentiment concret a aquest efecte.
En la política de privacitat, document que complementa el present, es detallen els tractaments i finalitats de les dades que vostè ens pugui facilitar.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
Nod-bcn realitza els seus millors esforços per assegurar-se que la informació que apareix en aquesta pàgina Web és correcta i es troba actualitzada. Nod-bcn no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin existir en la pàgina. Nod-bcn no pot controlar l’ocupació que l’usuari doni a la informació, i per tant no serà responsable de cap tipus de danys o perjudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de l’ús d’aquesta informació. La informació que figura en els catàlegs i les llistes de preus és només a títol indicatiu. Nod-bcn podrà modificar-los en qualsevol moment, sense previ avís. És per això que les transaccions comercials que es realitzin amb nod-bcn només seran vinculants en les condicions i preus que s’indiquin expressament en els fulls de comanda que es confeccionen a l’efecte.
El fet que accedeixi a aquest lloc web implica que coneix, entén i accepta les Condicions d’Ús en la versió existent en el moment d’accés. Atès que, en funció de les normatives legals vigents en cada moment, les Condicions poden patir modificacions, us recomanem que les consulti cada vegada que accedeixi a aquest lloc web, així com la nostra Política de Privacitat.
A través d’aquest lloc web, proporcionem informació sobre els serveis i / o productes que oferim o comercialitzem. Aquesta informació s’ofereix tal com poden veure els usuaris, no acceptant nod-bcn cap responsabilitat per possibles perjudicis causats per:
-La inexistència de la informació o els serveis i / o productes oferts, la seva inexactitud, la seva falta d’actualització o l’existència de fallades en l’accés a part o a la totalitat dels continguts d’aquest lloc web o d’altres als quals es pugui accedir des d’aquest.
-La pèrdua d’informació o danys en equips causats per la utilització d’aquest lloc web o d’altres als quals es pugui accedir des d’aquest.
Vostè és conscient que l’ús d’aquest lloc web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i així ho accepta voluntària i expressament a l’accedir-hi. Consent, així mateix, en no utilitzar cap dels continguts inclosos en el lloc web per a fins que siguin il·lícits o vagin en contra de l’ordre públic, la moral i els bons costums comunament acceptades. En particular, i sense que això suposi una limitació al que aquí enunciat, vostè es compromet també a no obtenir, reproduir o distribuir els continguts mostrats en aquest lloc web si no és per a ús personal i en cap cas lucratiu. En cas contrari l’empresa es reserva el dret a exercitar les accions legals que siguin pertinents. El titular no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de les web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a les mateixes.
En el mateix sentit, no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament de sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades. El Web pot contenir enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. No assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
El titular no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.
El titular es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

RESERVA
Es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el nostre web o a la nostra configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a les web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.
Es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de les seves web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les condicions de pagament aplicables a la comanda seran les pactades anteriorment amb nod-bcn, en comandes anteriors. L’Empresa es reserva canviar les condicions de pagament avisant prèviament al client per escrit.
La propietat de la mercaderia és de nod-bcn fins que la factura corresponent a la mateixa no hagi estat feta efectiva en la seva totalitat.
Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència de el lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.
© 2019 – “Albert Borrell Font” Tots els drets reservats.
ENLLAÇOS
Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a les nostres pàgines web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit pel titular, i si no n’hi els enllaços que s’estableixin a aquest Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.
Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.
El titular procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través dels següents correus electrònics: hola@nodbcn.com
El titular utilitza les xarxes socials per promocionar els seus esdeveniments i serveis i arribar al major nombre de destinataris possible, però les condicions de participació són les que estableix la mateixa xarxa social. I encara més, qualsevol sol·licitud de prestació de serveis, implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal i política de privacitat.

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L’existència del contracte entre vostè com a client i nod-bcn en relació amb els productes de nod-bcn online, tindrà vigor a partir de el moment en què la seva comanda hagi estat expressament validada i acceptada per vostè, quan cliqueu a “Realitzar comanda” .
El procés de la compra en línia començarà en el moment en què faci clic al botó “Realitzar comanda”. A continuació, rebrà un correu electrònic de “Confirmació de comanda” que fa de justificant de recepció de la comanda. La recepció del correu electrònic “Confirmació d’Enviament”, confirma que la comanda s’ha enviat a l’adreça que se’ns ha indicat, o al punt de recollida.
Al realitzar la selecció de producte a la pàgina www.nodbcn.com, es mostrarà una pàgina resum amb una fotografia de l’article i color, quantitat seleccionada, preu per unitat i l’import total de la comanda. És imprescindible verificar que aquesta informació reflecteix de manera exacta la selecció realitzada, amb caràcter previ a la confirmació de la comanda. Un cop confirmada, la comanda serà enviada a nod-bcn per al seu processament. Encara que es prenen totes les mesures possibles per garantir la correspondència amb els productes originals pel que fa a color, disseny i estil, és possible que les fotografies no corresponguin amb exactitud per motius aliens a la nostra voluntat. Per això, nod-bcn intentarà evitar sempre, en la mesura del possible, qualsevol error o inexactitud que es produeixi en les fotografies o representacions gràfiques dels productes exposats a la pàgina www.nodbcn.com.

FORMA DE PAGAMENT
Amb targeta de crèdit, Transferència Bancària i PayPal
El pagament mitjançant aquests mètodes són completament segurs. La totalitat de la transacció es realitza de forma xifrada a través d’un servidor de validació bancària utilitzant el protocol d’encriptació SSL (tecnologia d’encriptació que les sigles provenen del seu nom “Secure Socket Layer”). Les compres per tant que vostè realitzi mitjançant el pagament en línia són totalment segures. Si voleu utilitzar un mètode de pagament diferent als plantejats poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Disposem dels següents mitjans de pagament: Visa, Visa electron, Mastercard, American Express, Transferència Bancària (Sofort), Affinity Card, PayPal.

ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS
Amb excepció d’un possible acord particular; els productes del catàleg de nod-bcn se serviran en terminis acordats a partir de la confirmació de la comanda per part de nod-bcn. Península, Balears, Portugal Peninsular: entre 1 i 3 dies laborables. Altres destinacions: Preguem es posin en contacte amb nod-bcn per obtenir més informació. (Hola@nodbcn.com). Els terminis de lliurament indicats són a títol orientatiu, nod-bcn intentarà respectar-los. Tanmateix, la seva demora no implicarà l’anul·lació de la comanda ni indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel Client en la seva comanda queda sense efecte. El lliurament es considera efectuat des de que es posa el producte a disposició el Client per mediació del transportista.
Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades per escrit en un màxim de 4 dies a través del Formulari de Contacte a la nostra pàgina web. Si els productes servits no són conformes en naturalesa o en quantitat amb els especificats en l’albarà de lliurament, el Client ha de formular la seva reclamació via web a www.nodbcn.com i correu electrònic hola@nodbcn.com en els quatre dies següents al lliurament. Si no es compleix en els terminis indicats o no s’aporta la documentació acreditativa sol·licitada, nod-bcn podria rebutjar la reclamació.

TRANSPORT
Li oferim la garantia de treballar amb les millors empreses especialitzades en missatgeria per als nostres enviaments. Un cop rebut i confirmat el pagament el lliurarem a la companyia de transport que realitzarà el lliurament en 24hores/72h* en dies laborables de dilluns a divendres al vostre domicili o al lloc que vostès sol·licitin. *Els terminis de lliurament poden ser modificats durant promocions especials.
És imprescindible per a la gestió de lliuraments facilitar número de telèfon (si és un mòbil es facilita la possibilitat d’enviar un sms d’avís de lliurament). Si no existís la possibilitat de lliurament per no trobar-se en aquell moment algun responsable per a la seva recollida, el client rebrà una trucada per concretar una segona visita per al lliurament. Si en aquesta segona ocasió tampoc es pot fer el lliurament per no trobar-se el client a l’hora i lloc anteriorment pactats amb l’empresa de missatgeria, serà el client qui haurà d’acudir a les oficines de l’agència transportista per recollir la comanda.
Per als enviaments de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla i internacionals seran enviats per l’Oficina de Correus. L’Empresa es reserva el dret a modificar el tipus d’enviament, devolucions, lliurament, transport i companyia de missatgeria en busca del millor servei per als seus clients.

LLIURAMENT
Quan se li lliuri la comanda ha de comprovar que l’enviament és correcte. Si hi ha alguna discrepància o problema amb la seva comanda en el moment del seu lliurament, ha de reflectir la naturalesa de la discrepància o problema (per exemple, paquet obert, mercaderies danyades) a la nota de lliurament, i signar-la. A continuació haurà de contactar amb el Departament d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic a hola@nodbcn.com o el Formulari de Contacte del nostre web. Si les mercaderies no es corresponen amb la seva comanda o no està conforme amb les mateixes podrà canviar-les per unes altres.
Assegureu-vos que els productes encarregats s’ajusten a les seves necessitats. En cas que no fos així, pot acceptar el lliurament o bé retornar els productes (consulteu la nostra Política de devolucions). S’entén que s’ha produït el lliurament de la seva comanda a l’adreça escollida al signar la seva recepció al transportista, a l’adreça de lliurament que ens ha indicat.
Ha de notificar tan aviat com sigui possible al Departament d’Atenció al Client els casos de falta de recepció de les mercaderies o els retards en el lliurament superiors a sis (6) dies hàbils.
El lliurament es considerarà impossible després de que hi vagi el transportista i no trobi ningú a casa, o que des de l’agència de transports truquin per telèfon per concertar lliurament i no aconsegueixin contactar.
En qualsevol cas l’empresa de missatgeria trucarà o li enviarà un sms per concretar un segon lliurament. Si per alguna raó no s’ha de trobar al lloc de lliurament a l’hora convinguda, li preguem que contacti amb nosaltres per convenir el lliurament altre dia. Per tal d’evitar la impossibilitat del lliurament de la seva comanda, preguem que ens faciliti una adreça de lliurament on sempre es pugui trobar a un receptor.

TERMINIS DE LLIURAMENT
El Termini d’expedició Península* (Espanya). Entre 24/48 hores de dilluns a divendres. (Feiners a Espanya)
El Termini d’expedició Internacional* entre 7-10 dies de dilluns a divendres. (Feiners a Espanya)
*Els terminis de Lliurament poden ser modificats durant promocions especials.
En el suposat cas que nod-bcn no pugui complir amb aquest termini a causa de la manca d’existències, el nostre servei d’Atenció al Client es posarà en contacte amb vostè en un termini d’1 a 3 dies hàbils, per a comunicar-li i procedir a la confirmació de la data aproximada de servei, canvi o anul·lació de la comanda.
Si hagués realitzat el pagament se li retornarà l’import de forma immediata de la mateixa manera com és va realitzar, en el cas que cap a les alternatives ofertes o la data d’entrega facilitada no satisfaci al client.

DESPESES D’ENVIAMENTS
La nostra política d’enviaments està basada, majoritàriament, en un enviament gratuït (ports pagats) en les comandes superiors a 85€ si el seu destí és Espanya Peninsular. Per obtenir informació sobre el preu dels ports a Canàries, Balears, Ceuta, Melilla, Portugal Peninsular i la resta de països, enviar la pregunta a través del Formulari de Contacte que es troba a la nostra pàgina web, i li respondrem amb la major brevetat possible. Volem que els nostres clients se centrin en la comanda i no es preocupin per l’import de l’enviament. Aquesta tramesa estarà sempre gestionat per empreses líders de el sector logístic, oferint uns temps òptims i un bon servei.
Enviament gratis a Espanya Peninsular per a comandes amb un import final superior a 85€. A Espanya Peninsular i Portugal peninsular els ports tenen un preu fix de 6’95€ (en comandes amb un import inferior a 85€).
Per enviaments a Illes Canàries, Illes Balears i Melilla els ports tenen un preu fix de 9’95€.
Per Ceuta i la resta de països serà el client interessat el que haurà d’abonar íntegrament els ports.
Zona 1: Preu fix de 25€
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Polònia, Regne Unit, Rep. Txeca i Suïssa.
Zona 2: Preu fix 52€
Bulgària, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Noruega, Rep. Eslovaca i Suècia.
Zona 3: Preu fix de 54€
Estats Units i Canadà.
Zona 4: Preu fix de 67€
Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguai i Veneçuela.
IMPORTANT: Els enviaments que es realitzen a l’estranger o a Ceuta i Melilla, a una adreça que estigui incompleta, incorrecta o es produeixi durant el procés d’enviament un canvi de direcció, tindran un cost afegit de 10€, si és en un país estranger, o 5€, si és a Ceuta i Melilla. Aquest càrrec addicional serà assumit pel client.

Els preus dels enviaments estan calculats per entregues a localitats estandards (no requereixen doble enviament) i per enviaments de pes fins a 10 kg. En cas de detectar zones o pesos especials, podria comportar una nova valoració dels costos de transport. Es contactaria el client per acordar les noves condicions.

Duanes i impostos
Residents a la Unió Europea
Els preus dels productes que es troben a la venda a la web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas de ser una empresa amb dret a exclusió de I.V.A, haurà de facilitar el seu número de VAT i el certificat pertinent.
Residents a països extracomunitaris
Les compres que realitzin les persones físiques o jurídiques residents en països extracomunitaris no estaran exemptes del pagament de l’I.V.A tret que ens remetin el certificat adequat.
Les comandes amb destinació a països extracomunitaris estan subjectes a diverses despeses duaneres i impostos. El pagament d’aquests, correspon a client.

CONDICIONS D’ENVIAMENTS INTERNACIONALS
Els nostres enviaments es lliuren dins dels terminis estimats habituals. Tingueu en compte que el lliurament de la teva comanda es podria demorar lleugerament al veure’s afectat per l’elevat flux d’enviaments durant el període de rebaixes o promocions especials.
• El client és responsable dels possibles costos de duanes o impostos locals.
• El VAT no serà reemborsat en les vendes internacionals.
• Els nostres comandes no poden ser lliurades en un apartat de correus o base militar.
• El termini de lliurament habitual de la seva comanda es podria veure afectat durant períodes especials, Nadal, rebaixes o promocions puntuals, a causa de l’alt volum d’enviaments.
El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili de nod-bcn ubicat al C/Jacint Verdaguer 148, local 16 -08330 de Premià de Mar (Barcelona).

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
Només s’acceptaran devolucions de mercaderia durant els 14 dies posteriors a la seva recepció i que hagin estat autoritzades per l’empresa nod-bcn.
Cal que la mercaderia es trobi en perfecte estat, incloent els precintes i embolcalls. Nod-bcn acceptarà articles retornats que estiguin en perfecte estat, amb el seu embolcall original (ja que en cas contrari el producte podria arribar a patir una depreciació) i el seu ús no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat. Si no és així, nod-bcn es guarda l’opció de no acceptar la devolució per raons sanitàries. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici per part seva d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.
Després d’examinar el producte li comunicarem si té dret a la devolució. La devolució s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies naturals des de la data en què ens hagi notificat la seva intenció de desistir. La devolució s’abonarà en la mateixa targeta de crèdit o compte bancari amb la qual es va pagar la comanda.
No és procedent la devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.
Quant a les despeses de devolució, seran abonades per nod-bcn (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sempre que el motiu de la devolució sigui error de nod-bcn, com seria el cas de que l’article servit no correspongui amb la comanda o que les característiques del producte no corresponguin amb les de la fitxa web del producte comprat. Les despeses de devolució hauran de ser abonats pel client sempre que la devolució no sigui per un error de nod-bcn.
Si vostè ha realitzat una comanda a través d’aquest web des d’un Estat membre de la Unió Europea diferent d’Espanya sota cap circumstància estarem obligats a reemborsar despeses d’enviament diferents a les incorregudes fins a la direcció de lliurament original a Espanya o despeses de devolució des d’una destinació fora del territori espanyol.
Si voleu anul·lar la comanda, i la seva comanda ja ha estat enviada, l’ha de recollir quan li sigui lliurat i posar-se en contacte amb nosaltres en els terminis indicats en el punt anterior “Terminis de devolució”. És imprescindible que el reculli per poder, després de la devolució (a càrrec de client) i recepció/revisió (per part de nod-bcn al magatzem), efectuar l’abonament de l’import de la seva comanda.
Si té algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic hola@nodbcn.com, i mitjançant el Formulari de Contacte. El nostre horari d’atenció a el públic és de dilluns a divendres entre les 9.00h i les 14.00 hores.
Per retornar la mercaderia poseu-vos en contacte amb hola@nodbcn.com indicant el número de comanda, o mitjançant el Formulari de Contacte i en la màxima brevetat li indicarem els passos a seguir.
*Residents a Canàries, Ceuta, Melilla i fora d’Espanya, hauran d’enviar la mercaderia a l’adreça nod-bcn: C/Jacint Verdaguer 148, local 16 – 08330 de Premià de Mar (Barcelona) i l’import anirà al seu càrrec en el cas que la devolució no hagi estat per un error de nod-bcn.
Quan rebem la mercaderia, ens posarem en contacte per correu electrònic per informar-li que hem rebut correctament la seva devolució.

PRODUCTES
Els colors dels nostres productes poden variar del color real del teixit a causa de el suport on s’està mirant la pàgina web.
A més, també poden aparèixer lleugeres desviacions en les mesures dels nostres productes degudes al procés de fabricació. En cap cas aquestes desviacions afectaran l’ús dels nostres productes.

PRODUCTES DEFECTUOSOS
El procés per una reclamació de producte defectuós és:
• 1.Posar-se en contacte amb nod-bcn mitjançant el Formulari de Contacte o el correu electrònic hola@nodbcn.com
• 2.Indicar el defecte del producte.
• 3.Indicar el número i data de la comanda (requisit indispensable).
• 4.Nombre i telèfon de contacte.
En el cas que nod-bcn ho cregui procedent, se li recollirà el producte al seu domicili sense cost addicional per al client. En aquest cas nod-bcn es posarà en contacte amb el client per indicar-li com es procedirà.
En el cas de devolució per material defectuós a causa d’un error de fabricació nod-bcn reemplaçarà el material per un de nou o per un altre de la mateixa categoria. En cap cas es procedirà a la devolució de l’import abonat pel client, sinó que s’emetrà un abonament vàlid per pròximes compres.
En el cas de devolució per material defectuós a causa d’un defecte d’ús, nod-bcn informarà el client del motiu pel qual no procedeix a la reclamació, per escrit i remetent de nou el producte defectuós a càrrec del client (en el cas de que s’hagi realitzat la recollida). Si no accepta el pagament de l’enviament, no es tornarà a enviar el producte.
En el cas que rebi un producte que no sigui el que has sol·licitat en la compra, tant si vol que se li enviï el producte sol·licitat de nou com si no, s’aplicarà la mateixa norma que pels productes defectuosos i no haurà de pagar cap cost de transport per la devolució del mateix.